Salmon & Potato

Available in:

2kg Salmon & Potato dry food resealable bag

10kg Salmon & Potato dry food bag

Turkey & Rice

Available in:

2kg Turkey & Rice dry food resealable bag

10kg Turkey & Rice dry food bag

Lamb & Rice

Available in:

2kg Lamb & Rice dry food resealable bag

10kg Lamb & Rice dry food bag